Elektronkus ügyintézés link

TÁJÉKOZTATÁS

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁSRÓL

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 20-i ülésén megalkotta a

8/2022. ( X. 21.) önkormányzati rendeletét
a 2022/2023. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról,

mely rendelet a rászorultsági feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

Támogatás nyújtható annak a háztartásnak, ahol az igénylő, vagy a házastárs, illetve a háztartás valamely tagja

a)    aktív korúak ellátása-,
b)    idős korúak járadéka-,valamelyikére jogosult, vagy
c)    lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül, vagy
d)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, gyermekeket nevel,
e)    tartósan közfoglalkoztatotti jogviszonyból származó jövedelemből él,
f)    az a személy, aki gyermekek otthongondozási díjában részesül,
g)    a téli tüzelő beszerzését egyéb okból, jövedelmi helyzete miatt nem tudja segítség nélkül megoldani, feltéve, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, (jelenleg 114.000 Ft). Ez a jövedelem határ vonatkozik az egyedül élő, egy személyes háztartásra is.

FIGYELEM I Az egy főre jutó havi jövedelem igazolására a jövedelemhez jövedelemigazolásokat kell csatolni.
Az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, a gyermekek otthongondozási díja esetébe a támogatást megállapító szerv jogerős határozata szükséges a kérelemhez.

A rendelethez kapcsolódó kérelem nyomtatványon a szociális tüzelőanyag igénylés
2022. november 7. - 2022. november 18. közötti időszakban nyújtható be
az Önkormányzat hivatalában.

A határidő jogvesztő, a november 18. után beérkező kérelmek elbírálására nincs lehetőség!

Mátraterenye, 2022. október 21.

Gecse László sk.
polgármester