Elektronkus ügyintézés link

Az utóbbi hetekben több olyan panasz érkezett a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mely szerint ismeretlen személyek egy kéményseprőipari szolgáltatást nyújtó cég képviseletében (vagy magukat e cég alkalmazottainak kiadva) keresik fel és kéményseprési szolgáltatás igénybevételének kötelezettségéről tájékoztatják a lakosokat, majd a szolgáltatás kötelező díjának befizetésére is felszólítják őket.

1. Amennyiben egy családi ház ingatlanba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet
(beleértve az egyéni vállalkozót is):
Nógrád megye teljes területén, minden természetes személy tulajdonában lévő családi
ház ingatlanhoz kapcsolódó kéményt a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet (azaz a
katasztrófavédelem) ellenőrzi, megrendelés alapján, évente egy alkalommal ingyen.
Ilyen esetben kéményseprőipari tevékenységet végző más cégnek vagy vállalkozónak
az ingatlanban kéményseprőipari tevékenység ellátására nincs jogosultsága , az ilyen
tartalmú információ közvetítése a lakosság irányába nem valós, az megtévesztésre ad
okot.
Fontos tudni, hogy a katasztrófavédelem kéményseprői minden esetben
„kéményseprő” felirattal ellátott formaruhában, szintén „kéményseprő” felirattal
és a katasztrófavédelem logójával ellátott gépjárműveivel érkeznek a helyszínre.
Hangsúlyozni szüksége azt is, hogy a katasztrófavédelemnek nincs kéményseprő
„alvállalkozója” vagy „megbízottja”, így aki erre hivatkozva próbál meg a
katasztrófavédelem „nevében” eljárni, az valótlant állít.
2
2. Amennyiben a családi ház ingatlanba gazdálkodó szervezet be van jegyezve (egyéni
vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett
ingatlanok):
Ebben az esetben a kéményseprést a területileg illetékes kéményseprőipari szolgáltató
cég vagy egyéni vállalkozó végzi, erre ugyancsak megrendelés alapján kerül sor,
melyért azonban valóban fizetni kell.
Nagyon fontos tehát, hogy mind a tulajdonos, mint az ingatlanban ténylegesen lakó
személy tisztában legyen azzal, hogy az ingatlanba van-e egyéni vagy társas vállalkozás
bejelentve.
Amennyiben a tulajdonos erre az ott lakó családtag, bérlő, bármely más jogcímen az ingatlant
használó figyelmét nem hívja fel, és az illető a legjobb tudása szerint az egyébként jogszerű
kéményseprés elvégzését vagy az elvégzett munka ellenértékének megfizetését akadályozza,
az a tulajdonosra nézve jár majd hátrányos következményekkel.
3. Társasházak esetén
2018. január elsejétől a sormunka (azaz a külön megrendelés nélkül, rendszeres időközönként,
tűzbiztonsági okból, ingatlanról-ingatlanra járva, „sorban” végzett ellenőrző tevékenység)
csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő
által megajánlott első két időpontban a magánszemély tulajdonos számára ingyenes.
Nógrád megye teljes területén minden társasház és lakásszövetkezeti lakóépület kéményét a
BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó
Igazgatóhelyettesi Szervezet (azaz a katasztrófavédelem) ellenőrzi: ha gazdálkodó szervezet
nincs az ingatlanba bejelentve, akkor évente egy alkalommal ingyen, ha viszont be van
jelentve gazdálkodó szervezet, akkor díjfizetés ellenében. Utóbbi esetben a fizetendő összeg
az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele.
A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény,
illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak tájékoztatást a társasházi
ingatlantulajdonosok. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji, jól
látható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. Az ismételt értesítés – ha az első
időpontban az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett,
kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt
legalább 15 nappal.
II. A vállalkozások részére végzett k éményseprőipari szolgáltatás díja
A vállalkozások részére végzett kéményseprőipari szolgáltatás nem hatósági áras, hanem
szabad áras szolgáltatás, ez azt jelenti, hogy a kéményseprőipari tevékenységet végző cégek
maguk állapítják meg az egyes elvégzett munkák és a kiszállás díját. A szolgáltatás
megrendelése előtt ezért célszerű több szolgáltatótól is ajánlatot kérni, mivel az árak között
eltérések lehetnek.
3
III. A kötelező kéményseprés gyakorisága
Az előzőekben leírtaktól függetlenül, amennyiben a fűtés szilárd tüzelőanyaggal történik, a
kéményseprést évente egyszer, míg a gáz üzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezések
esetén kétévente egyszer kötelező elvégezni.
Az ennél gyakoribb megkeresés és a szolgáltatás kötelező elvégeztetésére buzdítás a
szolgáltató cég részéről ugyancsak megtévesztés, melynek semmiféle jogszabályi alapja
nincs.
IV. Teendők megtévesztő kéményseprőipari szolgáltatói fellépés gyanúja esetén
1. Amennyiben a családi házas ingatlan (jogszerűen) nincs egyéni vagy társas vállalkozás
székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyezve, Nógrád megyében
kizárólag a katasztrófavédelem - formaruhában, hivatalos felirattal és logóval ellátott
járműben érkező - kéményseprői jogosultak Önöknél a kéményseprést elvégezni, így ebben az
esetben legyenek határozottak, és bármely más szolgáltató vagy vállalkozó ajánlkozását
utasítsák vissza. Ehhez azonban fontos, hogy a nem tulajdonos lakáshasználó időben kapjon
erre vonatkozó tájékoztatást a tulajdonostól.
2. Amennyiben az ingatlannál megjelenő személy nem „kéményseprő” felirattal ellátott
formaruhában, valamint nem „kéményseprő” felirattal és a katasztrófavédelem logójával
ellátott gépjárművel érkezik, legyenek határozottak, és utasítsák vissza a felajánlott
munkavégzést.
3. Amennyiben az előzőekben leírtak alapján az adott ingatlanban a kéményseprés
megrendelés alapján történhet, és a tulajdonos részéről megrendelésre nem került sor, az ott
lakók semmiképpen ne hagyják magukat rábeszélni a „kötelező”-ként hirdetett szolgáltatás
elvégeztetésére. Legyenek határozottak, ehhez azonban az szükséges, hogy valóban biztosak
legyenek abban, hogy a tulajdonos nem rendelt kéményseprést, így a szolgáltatás igénybe
vételére nem kötelesek.
4. A társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben Nógrád megyében kizárólag a
katasztrófavédelem - formaruhában, hivatalos felirattal és logóval ellátott járműben érkező -
kéményseprői jogosultak Önöknél a kéményseprést elvégezni, így ebben az esetben legyenek
határozottak, és bármely más szolgáltató vagy vállalkozó ajánlkozását utasítsák vissza.
5. A társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben a postaládába dobott értesítés
vagy a társasházban jól látható módon elhelyezett hirdetmény hiányában az előzőekben a
megrendelés hiányának esetére írt gondossággal járjanak el.
6. Amennyiben Önök szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, és a kéményseprést egy éven belül
egyszer már elvégezte az arra jogosult kéményseprő, szintén legyenek határozottak, és
utasítsák el az újabb szolgáltatás „felajánlását”, mivel annak igénybe vételére egy éven belül
többször nem kötelesek.
7. A gáz üzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezések esetén ugyanez a helyzet, ha az elmúlt
két éven belül egyszer már történt kéményseprés.
V. Kéményseprőipari szolgáltatóval szembeni panaszok kivizsgálása
4
Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprőipari szerv vagy szolgáltató
tevékenységével kapcsolatos panaszával először magához a kéményseprőipari szervhez (a
BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó
Igazgatóhelyettesi Szervezet Nógrád Megyei Ellátási Csoportjához) vagy a
kéményseprőipari szolgáltatóhoz (a kéményseprőipari tevékenységet végző céghez vagy
vállalkozóhoz) köteles fordulni.
Ennek eredménytelensége esetén – és ennek igazolásával – nyújthat be panaszt a
kéményseprőipari szerv vagy szolgáltató által végzett tevékenység helye szerint illetékes
megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, azaz amennyiben Nógrád megyében következett
be a panaszra okot adó körülmény, akkor a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz.

Csatolmányok :
Fájl letöltése :tájékoztató.pdf[ ]209 kB